Algemene voorwaarden Het Bijlesbureau

In toepassing van art. 47 van de Wet van 6 april 2010 betreffende Marktpraktijken en Consumentenbescherming, heeft de verbruiker het recht om Het Bijlesbureau een opzeg te betekenen, zonder boete en zonder reden, binnen de 14 dagen volgend op de dag waarop het dienstencontract werd afgesloten.

Belangrijkste punten:

Niet opgebruikte uren worden, indien gewenst, terugbetaald (na aftrek administratiekost) of later opgebruikt
De overeenkomst treedt in werking wanneer de klant/leerling toestemming geeft om een opdracht online aan te maken. Deze bevestiging gebeurt per email en vormt een contract tussen de klant/leerling
Na het afspreken van het eerste contactmoment dient het totaal bedrag binnen de 5 werkdagen worden overgeschreven op de rekening van Het Bijlesbureau

De overeenkomst tussen Het Bijlesbureau en de leerling vangt ten laatste aan op het moment dat leerling en studiecoach met elkaar worden gekoppeld. Vanaf dat ogenblik, en in toepassing van art. 47, § 4 van de Wet van 6 april 2010 WMPC, is de klant definitief en onherroepelijk verbonden tegenover Het Bijlesbureau, onder voorbehoud van de mogelijkheid tot annulering of vermindering van de prestaties zoals in artikel 6 van onderhavige algemene voorwaarden is voorzien.

Preambule – Aanvaarding van de algemene voorwaarden

Vanaf het opstellen van de overeenkomst, zoals omschreven in art. 2 van deze algemene voorwaarden, verbindt de klant zich integraal en zonder voorbehoud tot onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden. Elk andersluidend beding zal Het Bijlesbureau niet kunnen verbinden dan in het geval en in de mate waarin het uitdrukkelijk en schriftelijk zal zijn aanvaard. Alle vroegere mondelinge of schriftelijke afspraken, mededelingen met betrekking tot de overeenkomst en/of de dienst(en), worden als onbestaande beschouwd en vervangen door deze overeenkomst.

1. Definities – Voorstelling van de dienst

In het kader van onderhavige algemene voorwaarden, moet worden begrepen onder :

- Klant/student/leerling: de wettelijke vertegenwoordiger van de student of leerling die akkoord
gaat met de overeenkomst; de meerderjarig geworden student die akkoord gaat met de
overeenkomst; de persoon die de les of de ondersteuning krijgt ;

- Coach/begeleider : de persoon belast met de les of de ondersteuning van de student ;
Het Bijlesbureau stelt de klant in verbinding met een coach die gelast wordt om specifieke lessen te
organiseren en ondersteuning te verlenen aan de student.

2. Sluiten van de overeenkomst

De klant erkent van Het Bijlesbureau alle noodzakelijke inlichtingen te hebben ontvangen om onderhavige overeenkomst te onderschrijven met volle kennis van zaken.
De overeenkomst tussen partijen neemt een aanvang bij geven van de toestemming door de leerling om een opdracht online aan te maken. De meerderjarig geworden student en zijn wettelijke voogd zijn hoofdelijk gehouden tot alle rechten en plichten inherent aan onderhavige overeenkomst.

In toepassing van de wet van 6 april 2010 betreffende de Marktpraktijken en Consumentenbescherming, heeft de klant het recht om aan Het Bijlesbureau een opzeg aan de aankoop te betekenen, zonder boete en zonder motivering, binnen de 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag volgende op de dag van het sluiten van het dienstencontract. De overeenkomst zal in elk geval een aanvang nemen vanaf het eerste contact tussen de leerling en studiecoach. Van dat ogenblik af is de klant definitief en onherroepelijk verbonden tegenover Het Bijlesbureau, weliswaar onder voorbehoud van de mogelijkheid tot annulering of vermindering van prestaties, zoals voorzien in art. 6 van onderhavige algemene voorwaarden. Elke bestelling dient, voor haar uitvoering, door Het Bijlesbureau te worden aanvaard. Geen enkele vergoeding zal van Het Bijlesbureau kunnen worden geëist ingeval van weigering van haar kant.

3. Uitvoering van de overeenkomst

Het Bijlesbureau beslist vrij in de toewijzing aan de student van een coach of vervanging van de coach door een andere, zonder dat de klant of de student zich ertegen kan verzetten. De afspraken worden in onderling overleg met de partijen vastgelegd, die erop zullen toezien dat zij deze strikt zullen naleven. Na afloop van de sessie, zal Het Bijlesbureau taken kunnen overeenkomen door de student uit te voeren met het oog op de volgende sessie. Elke verkorting van een sessie om reden van afwezigheid van taken van de student of lesbijstand valt integraal voor rekening van de klant. Geen enkele terugbetaling zal kunnen worden gevraagd voor het geval de student beslist om de uren waarop hij recht heeft niet op te gebruiken.

4. Klachten

Geen enkele klacht zal ontvankelijk zijn indien zij niet per aangetekend schrijven aan Het Bijlesbureau werd gericht binnen een termijn van 5 werkdagen die volgen op de uitvoering van de bestelling. Het indienen van een klacht schort de toepassing van onderhavige algemene voorwaarden niet op, inzonderheid de hieronder vermelde betalingsvoorwaarden. Op straffe van verval moet elke klacht of betwisting betreffende de termen van facturen of leveringen binnen een termijn van 5 werkdagen na de levering via een aangetekend schrijven worden overgemaakt. In deze brief vermeldt de klant/student/leerling de datum, het referentienummer van de les en de precies geformuleerde klacht.

5. Betaling

Behoudens voorafgaandelijke uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking, dient het totaalbedrag van de bestelde of bijkomende prestaties te worden betaald 5 dagen na het afspreken van het eerste contactmoment op rekening van Het Bijlesbureau, zoals aangegeven op het betalingsdocument. Indien het betalingsdocument later wordt verstuurd, begint de betalingstermijn van 5 werkdagen te lopen vanaf de dag dat het betalingsdocument werd verstuurd. De klant zal eventueel worden uitgenodigd om een bewijs van betaling bij aanvang van volgende contactmoment door te sturen.

Bij gebreke aan voorafgaandelijke betaling, behoudt Het Bijlesbureau zich het recht voor om :

De uitvoering van de bestelling op te schorten tot aan de volledige betaling van de verschuldigde bedragen ;
De bestelling te behouden, waarbij de verschuldigde sommen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling worden verhoogd met een verwijlintrest tegen een intrestvoet van 1% per maand, alsmede met een onherleidbare en forfaitaire schadevergoeding van 12%, met een minimum van € 60,00, onder voorbehoud voor Het Bijlesbureau om een integrale vergoeding te eisen die overeenstemt met de geleden schade ;
De bestelling van de klant te verbreken, zonder afbreuk te doen voor Het Bijlesbureau om de betaling te eisen van een onherleidbare en forfaitaire schadevergoeding van 15 % van de overeengekomen prijs, onder voorbehoud voor Het Bijlesbureau om een integrale vergoeding te eisen die overeenstemt met de geleden schade ;
Elke klacht betreffende een factuur dient per aangetekend schrijven te worden gericht aan Het Bijlesbureau, binnen de 8 kalenderdagen van de verzending van de factuur, bij gebreke waarvan de factuur onherroepelijk als door de klant aanvaard zal worden beschouwd.
De gemaakte kosten gedragen door Het Bijlesbureau in het kader van de recuperatie van de door de klant verschuldigde bedragen, zullen ten laste vallen van deze laatste. Alle kosten ter dekking, minnelijk, gerechtelijk of per gerechtsdeurwaarder vallen ten laste van de schuldenaar. Deze kosten zullen worden berekend overeenkomstig het K.B. van 30.11.1976 dat het tarief vastlegt van door de gerechtsdeurwaarder op te stellen akten in burgerlijke en handelszaken, alsmede deze van bepaalde toewijzingen.

6. Stopzetting van de overeenkomst – vermindering van prestaties

Elke vermindering of annulering van prestaties door:

De leerling/ouders:

De leerling/ouders zal zijn wil tot stopzetten of vermindering per aangetekend schrijven aan Het Bijlesbureau meedelen. In dat geval zal het door de leerling/ouders verschuldigd bedrag zal worden herberekend op basis van het tarief aangepast aan het aantal werkelijk gepresteerde prestaties. Na die herberekening wordt er 75€ aangerekend om aan de administratieve kosten tegemoet te komen. Indien er reeds een voorschot of het totaalbedrag van de oorspronkelijke bestelling door de leerling/ ouders werd betaald, zal Het Bijlesbureau de leerling/ ouders een krediet verlenen ten belopen van het verschil tussen herberekende bedrag en de betaalde som.

Het Bijlesbureau behoudt zich het recht voor om elke bestelling omwille van interne redenen te annuleren tegen terugbetaling aan de klant van de niet-gepresteerde uren.

7. Annulering van een sessie

Ingeval van vertraging of afwezigheid van de leerling op een voorziene sessie die werd besteld, behoudt Het Bijlesbureau zich het recht voor om :

de prestatie als integraal verschuldigd te beschouwen, zonder een datum vast te leggen om`de prestatie die niet heeft plaats gevonden, te vervangen ;
een datum vast te leggen, volgens de beschikbaarheid van partijen, om de prestatie die niet heeft kunnen plaats vinden, te vervangen ;
2 extra lesuren aan te rekenen;

Deze keuze wordt volledig overgelaten aan de beoordeling door Het Bijlesbureau, in functie van de omstandigheden die tot de annulering van de sessie hebben geleid. Ingeval van afwezigheid van de begeleider op de voorziene sessie die werd besteld, verbindt de leerling/ouder zich ertoe om Het Bijlesbureau hiervan uiterlijk drie werkdagen na de voorziene datum ervan op de hoogte te brengen, bij gebreke waarvan geen enkele klacht nog zal worden toegestaan. Een dergelijke afwezigheid kan in geen geval de geldigheid van de bestelling ongedaan maken. Het Bijlesbureau behoudt zich het recht voor om :

de niet-gepresteerde uren terug te betalen ;
een datum, volgens de beschikbaarheid van partijen, vast te leggen om de prestatie, die
niet heeft kunnen plaats vinden, te vervangen

Deze keuze wordt overgelaten aan de beoordeling door Het Bijlesbureau, de studiecoach en de leerling.

8. Prijs

De in de brochures en op de website van Het Bijlesbureau vermelde prijzen zijn zuiver indicatief. Zij zijn betaalbaar in euro. Het Bijlesbureau behoudt zich het recht voor haar prijzen zonder voorafgaand bericht aan te passen. De prijzen van bestellingen die reeds werden gedaan en betaald, zijn in elk geval niet onderhevig aan deze wijzigingen die slechts voor de toekomst gelden.

9. Aansprakelijkheid

Het Bijlesbureau is slechts tot een inspanningsverbintenis gehouden in het kader van de geleverde prestaties ten behoeve van de student en de klant. Het Bijlesbureau kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de door de klant (of een derde) geleden schade veroorzaakt door een van haar coachen en, meer in het algemeen, voor elke schade geleden of veroorzaakt ter gelegenheid van een les of niet-prestatie van een les.

10. Privacy

Bepaalde op het inschrijvingsformulier opgenomen gegevens zullen bijgehouden worden in een klantenfiche die op de maatschappelijke zetel van Het Bijlesbureau zal worden bewaard. De klant kan de mededeling van de gegevens betrekkelijk zijn persoon bekomen bij Het Bijlesbureau. De rechtzetting van elk foutief gegeven en/of terugneming van deze fichegegevens kan worden bekomen.

11. Verzaking – Toepasselijk recht - Geschillen

De omstandigheid dat Het Bijlesbureau zich op een gegeven ogenblik niet beroept op onderhavige algemene voorwaarden en/of een tekortkoming door de klant aan een in het contract of haar algemene voorwaarden voorziene verbintenis, zal nooit kunnen worden uitgelegd als een aanvaarding van voormelde tekortkoming of afstand van Het Bijlesbureau om zich later te beroepen op de toepassing ervan. Onderhavige overeenkomst en alle eruit voortvloeiende rechtsgevolgen zijn aan het Belgisch recht onderworpen. De nietigheid van een beding heeft niet de nietigheid van het geheel van algemene voorwaarden of de overeenkomst tot gevolg.

Bijles volgen

  • Voorbereiding op de universiteit
  • Begeleiding bij de cursus
  • Voorbereiding op de toelatingsproeven

Volg bijles in heel Vlaanderen. Bijles in Antwerpen, Bijles in Brugge, Bijles in Brussel, Bijles in Gent, Bijles in Genk, Bijles in Hasselt, Bijles in Kortrijk en Bijles in Leuven.

Schrijf je hier in om bijles te volgen

Over Het Bijlesbureau

Het Bijlesbureau is opgericht door studenten om te breken met traditionele bijlesbureaus. Wij bieden bijles aan leerlingen van het lager, secundair en hoger onderwijs, alsook voor volwassenen.